De bijdrage van FSC boscertificering aan biodiversiteit in Zweden

© FSC Belgium


Meer dan de helft van de productiebossen in Zweden zijn FSC gecertificeerd, waardoor de bosbeheer zich engageert om het bos te beheren in overeenstemming met de FSC vereisten voor verantwoord bosbeheer. Bossen in Zweden zijn van groot belang voor de Zweedse economie, maar ook op vlak van biodiversiteit hebben ze een grote waarde. Ook op sociaal vlak vervullen ze een belangrijke rol, gaande van recreatief bosgebruik tot het respecteren van de gebruiksrechten van de Sami.

Op vlak van vrijwaring van de biodiversiteit gaat FSC certificering in Zweden een pak verder dan wat de wetgeving via de ‘Swedish Forestry Act’ vereist. Voor een vijftal ‘ecologische aspecten’ is de positieve impact van FSC boscertificering bijzonder duidelijk.

1) In FSC gecertificeerde bossen worden er bij kappingen veel meer bomen ongemoeid gelaten. Het gaat hierbij zowel over individuele bomen (zaadbomen, ecologisch waardevolle bomen, …) of groepjes van bomen (bv groepjes loofhout in naaldbos). Bij FSC boscertificering zijn hier naast kwalitatieve criteria ook strikte kwantitatieve criteria voor.

2) Dood hout brengt leven in het bos, want heel wat insecten, zwammen en andere organismen zijn hiervan direct of indirect afhankelijk. In FSC gecertificeerde bossen wordt actief gestreefd naar het verhogen van de beschikbare hoeveelheden staand en liggend dood hout.

3) De oppervlakte beschermde bosgebieden zijn in FSC gecertificeerde bossen veel hoger dan wat de wetgeving voorschrijft. FSC heeft hiervoor zowel kwantitatieve als kwalitatieve vereisten.

4) Loofbossen en loofbomen krijgen in FSC gecertificeerde bosgebieden veel meer kansen omdat er in FSC gecertificeerde bossen duidelijke targets gehaald moeten worden. Loofbomen zijn van groot belang voor het bosecosysteem, wat gedomineerd wordt door naaldbomen, omdat ze waardevol zijn op vlak van biodiversiteit en ook mee zorgen voor structuurvariatie.

5) Bosbrand: het bosbeheer is er uiteraard op gericht om ongecontroleerde bosbranden tegen te gaan, maar anderzijds moet er ook actief werk gemaakt worden van ‘gecontroleerde brand’. Ver-schillende dier-, boom- en plantensoorten in Scandinavische bossen hebben immers bosbrand nodig om hun voortbestaan in het ecosysteem te garanderen.

Een meer uitgebreide uitleg over deze bovenstaande punten kan u vinden in dit rapport, waar ook extra informatie is over de impact van FSC boscertificering op rode-lijst soorten (bedreigde dier- en planten-soorten), bufferzones, landschapsplanning, de aanleg van wegen in het bos en het beperken van de impact op bodem en waterhuishouding.

Link naar rapport


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202