EU Houtverordening: FSC in de praktijk

07/12/2012

Op 3 maart 2013 wordt de EU Houtverordening (EU Timber Regulation - EU TR) van kracht. Bedrijven die als eerste hout of houtproducten op de EU-markt zetten (zgn. marktdeelnemers of operators) zullen moeten aantonen dat dit hout niet van illegale herkomst is. Gebruik van FSC-hout biedt veel voordelen, waardoor operators slechts nog een beperkt aantal aanvullende acties dienen uit te voeren.

Geen “Green Lane” voor certificering
Volgens de Houtverordening voldoen FSC gecertificeerde producten (of andere keurmerken) niet automatisch aan de vereisten van de verordening. In andere woorden: er is geen Green Lane voor gecertificeerde houtproducten. FSC verwacht echter dat een marktdeelnemer die een FSC gecertificeerd product op de Europese markt zet, weinig of geen extra inspanningen hoeft te leveren.

De EU geeft in een document bij de Houtverordening (de Implementing Act) namelijk aan dat certificeringsystemen een rol kunnen spelen bij risicobeoordeling en risicobeperking, mits die certificeringsystemen aan een viertal criteria voldoen. Uit een eigen analyse blijkt dat FSC vrijwel volledig aan de vier criteria voldoet. Het laatste punt waar FSC nog niet aan voldoet, betreft het toezicht op het voldoen aan handel- en douane-wetgeving door exporteurs in de producentenlanden. Een analyse uitgevoerd door de European Timber Trade Federation bevestigt dit. FSC bekijkt momenteel hoe dit gat tijdig gedicht kan worden.

Wat moet een bedrijf dat FSC-gecertificeerd hout importeert nog extra doen?
Formeel gesproken moet een bedrijf dat FSC gecertificeerde hout en houtproducten op de Europese markt plaatst ook deze producten in een due diligence systeem (DDS) beoordelen. Zo’n DDS bestaat uit drie elementen: (1) het verzamelen van informatie; (2) het op basis van die informatie uitvoeren van een risicobeoordeling; en (3) het waar nodig uitvoeren van risicobeperkende maatregelen.

Voor FSC-producten betekent dat voor de drie elementen van het DDS:

1. Informatie: De meeste informatie bij het hout die door de EU vereist wordt, is ook reeds een vereiste binnen het FSC-systeem. De FSC Chain of Custody standaard vereist dat gegevens m.b.t. volumes, kerngegevens van leverancier en klant op de factuur vermeld worden.

Echter: Informatie m.b.t houtsoort en land van herkomst wordt niet standaard vermeld bij FSC-transacties. In een (bindende) FSC Advice Note van 1 november 2012 (DIR-40-004-10, pagina 18) dient een leverancier op aanvraag informatie te verstrekken m.b.t. houtsoort en land van herkomst. Mocht de leverancier niet over die informatie beschikken dan dient hij het verzoek aan de voorgaande schakel in de keten voor te leggen. Ook deze partij is verplicht hieraan mee te werken.

2.a Risicobepaling en risicobeheersing voor FSC-gecertificeerde producten: Hiervoor geldt dat zij voldoen aan de relevante wet- en regelgeving van het land van herkomst. Principe 1 van FSC vereist dat.

Echter: Wanneer de exporteur in het land van herkomst een ander is dan de (FSC-gecertificeerde) bosbeheerder valt adequaat toezicht op het voldoen aan douane- en handelswetgeving op dit moment nog buiten de reikwijdte van het FSC-systeem. FSC bekijkt momenteel hoe dit in de praktijk opgelost kan worden, waarover wij u tijdig zullen informeren. Voor de overige aspecten binnen dit punt zijn ons inziens geen extra inspanningen nodig waar het FSC-gecertificeerd hout en houtproducten betreft.

2.b Risicobepaling en risicobeheersing voor FSC Controlled Wood: Hiervoor geldt dat FSC risicobepaling en risicobeperking expliciet voorschrijft en hier ook een eigen format voor levert (zie de FSC Controlled Wood standaards FSC-STD-40-005 en FSC-STD-30-010). Overigens is het bij FSC Controlled Wood (anders dan bij FSC-gecertificeerde producten) reeds een vereiste om houtsoort en land van herkomst te documenteren. Voor FSC Controlled Wood geldt (net als bij FSC-gecertificeerd hout) dat aanvullend gekeken zal moeten worden naar voldoen aan douane- en handelswetgeving door exporterende partij.

Conclusie
De precieze uitwerking van de EU Houtverordening op de import van hout (en dus ook FSC gecertificeerd hout) zal pas duidelijk worden na 3 maart 2013. Wij verwachten echter dat een marktdeelnemer die een FSC-product op de EU-markt zet, weinig of geen extra inspanningen hoeft te leveren. Meer informatie volgt, oa op deze website, zodra beschikbaar.

 

Meer info: